Hitele van? Belegondolt abba, hogy mi történne, ha Ön tartósan nem tudna fizetni?

Összegyűjtöttük a hitelesek legnagyobb félelmeit és erre dolgoztunk ki megoldást a Lépéselőny Egyesülettel.

Optimális Hitelfedezeti Biztosítás Részletes tájékoztatója

Az alábbiakban részletesebben bemutatjuk, milyen feltételek mellett és milyen szolgáltatást nyújt Önnek az OPTIMÁLIS Hitelfedezeti Biztosítás.

Ez az tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási feltételeket, csupán bővebb előzetes tájékoztatásul szolgál!

Jelen biztosítás biztosítottja lehet bármely magyarországi lakóhellyel rendelkező 18-65 év közötti természetes személy, akik a biztosítás megkötésének időpontjában nem munkaképtelenek, nem részesülnek rokkantsági nyugdíjban vagy járadékban, nincs krónikus betegségük, nem részesülnek táppénzben, továbbá munkahelyükön nem állnak felmondási idő alatt.

65 év alatti, már öregségi nyugellátásban részesülő személyek is lehetnek - hitelszerződésük lejáratáig - biztosítottak, azonban részükre a biztosító kockázatviselése kizárólag a halálesethez kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki.

A fentiekben megjelölt magánszemélyek pénzintézettől felvett hiteltartozására a GROUPAMA Biztosító Zrt nyújt szolgáltatást a biztosítás tartamán belül az alábbi esetekben:


A biztosított tetszőleges számban és mértékben nevezhet meg kedvezményezettet (a biztosított összeg 100%-ig). Amennyiben nincs megjelölt kedvezményezett, a biztosított életében esedékes szolgáltatások kedvezményezettje maga a biztosított, a biztosított halála esetén esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított törvényes örököse.

A biztosító vállalja, hogy jelen biztosítási szolgáltatások teljesítését mindenféle külön elbírálás nélkül teljesíti az alábbiak figyelembe vételével:

A biztosított által felvett pénzintézeti hitel max. 25.000.000 Ft, és a futamideje max. 35 év és az ajánlatban kötelezően megválaszolandó egészségi kijelentések egyértelműen igazak

A biztosítás határozott tartamú. A biztosítás tartama a hitel hátralévő futamidejével egyezik meg (beleértve azt az időszakot is, amikor a hitelt felvevő esetleg még csak kamatot fizet a banknak, a tőke törlesztését még nem kezdte meg.

A biztosítás és egyben a díjfizetés kezdete a biztosítás megkötésének időpontját követő nap 0 órája.

A biztosító baleseti kockázatviselése a biztosítás megkötésének időpontját követő nap 0 órakor megkezdődik, feltéve, hogy a szerződés létrejött vagy utóbb létrejön.

A biztosító kockázatviselése a nem balesetből eredő biztosítási esemény tekintetében a létrejött és hatályba lépett biztosítási szerződés alapján a biztosítás kezdetének napjától számított egy havi várakozási idő elteltével veszi kezdetét az általános és különös feltételek ide vonatkozó rendelkezéseitől eltérően.

A biztosító kockázatviselésének feltétele a biztosítási díj megfizetése.

A biztosítási évforduló a biztosítási tartamon belül, minden évben annak a hónapnak az első napja, amely hónapban a biztosítási tartam megkezdődött.

A biztosított minden biztosítási évfordulón köteles az aktuális törlesztőrészlet összegét bejelenteni.

A biztosításnak maradékjogai nincsenek, azaz nem kérhető sem visszavásárlás, sem díjmentes leszálítás. Jelen biztosítási konstrukció nem rendelkezik sem hozam-, sem tőkegaranciával.

A szolgáltatások teljesítésének módja, ideje: a biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 8 munkanapon belül írásban be kell jelenteni. A szolgáltatáshoz szükséges utolsó irat beérkezését követő 30 napon belül a biztosító a kedvezményezettnek az őt megillető összeget kifizeti, azaz kiegyenlíti az Ön hiteltartozását, vagy kifizeti az ideiglenes munkaképtelenség vagy ideiglenes munkaképtelenség tartamára járó törlesztő részleteket.

Vannak bizonyos okok, amelyek bekövetkeztekor a biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól.

Külön is felhívjuk szíves figyelmét ezek közül néhány esetre: a biztosítási esemény

 • a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán, vagy azzal okozati összefüggésben következett be,
 • a biztosított súlyosan gondatlan magatartása következtében következett be,
 • a biztosított folyamatos biztosítási jogviszonyának keletkezését követő két éven belül elkövetett öngyilkossága, illetve öngyilkossági kísérlete miatt következett be, még akkor sem, ha azt a biztosított tudatzavarban követte el,
 • vezetői engedély nélkül történt gépjárművezetés közben következett be, és a biztosított más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett,
 • ittas állapotban történt gépjárművezetés közben következett be, és a biztosított más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett,
 • bekövetkeztekor a biztosított kábító, bódító szerek hatása alatt állt vagy egyéb vegyi anyagot bódító szerként alkalmazott, és a káresemény ezzel okozati összefüggésben következett be,
 • azzal okozati összefüggésben következett be, hogy a biztosított olyan gyógyszert szedett, amelyet számára nem orvos rendelt,
 • atommag szerkezetének módosulása, radioaktív vagy egyéb ionizáló sugárzás miatt következett be,
 • a biztosítottnak háborús cselekményekben, valamelyik fél mellett történő aktív részvétele miatt következett be. Háborúnak minősül: háború (hadüzenettel vagy anélkül), határvillongás, felkelés, forradalom, zendülés, törvényes kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, népi megmozdulás (pl. nem engedélyezett tüntetés, vagy be nem jelentett sztrájk), idegen ország korlátozott célú hadicselekményei (pl. csak légi csapás, vagy csak tengeri akció), kommandótámadás, terrorcselekmény. Kommandótámadás és terrorcselekmény esetén nem minősül háborús cselekményben való aktív részvételnek, ha a biztosított az áldozatok érdekében lép fel.
 • a biztosítási esemény olyan baleset vagy betegség következménye, amely már a biztosítás megkötése előtt bekövetkezett, vagy fennállt,
 • a biztosított halála vagy teljes és végleges munkaképesség csökkenése a biztosított által szándékosan elkövetett, súlyos bűncselekmény folytán vagy azzal összefüggésben következett be,
 • a biztosított halála a biztosítottra vonatkozó szerződés létrejöttétől számított 2 éven belül elkövetett öngyilkosság miatt következett be.

A szerződés a biztosítottra vonatkozóan a következők miatt szűnhet meg:

 • a teljes hiteltartozás visszafizetése,
 • a díj nem fizetése,
 • felmondás
 • lejáratkor, amennyiben a biztosítási tartamot nem hosszabbították meg,
 • a biztosított tartamon belül bekövetkezett halála vagy teljes és végleges munkaképességcsökkenése (a biztosítási összeg kifizetését követően)

Az OPTIMÁLIS HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS-t kizárólag a Lépéselőny Egyesület tagjai ill. pártoló tagjai (továbbiakban tagjai) vehetik igénybe.

Ebben a biztosításban a Lépéselőny Egyesület a szerződő, a biztosított pedig a tag, vagyis Ön.

Az egyesület vállalta, hogy tagjai számára felajánlja és biztosítja a hitelfedezeti biztosításhoz való csatlakozás lehetőségét. Beszedi a biztosítónak fizetendő díjat és továbbítja azt határidőre a biztosító felé, adminisztrálja az egyes biztosítások minden paraméterét. Díjnemfizetéskor értesíti a tagokat, lebonyolítja a kárrendezés, kárbejelentés, káradminisztrációs folyamatokat, elkészíti a biztosító által előírt kimutatásokat Az egyesületbe belépés nem jár semmiféle eddig nem ismertetett kötelezettséggel. A pártoló tagoknak azonban lehetőségük van a fenti biztosítást igénybe venni.